پیام موزه صلح تهران به‌مناسبت روز جهانی صلح

TPM Logoامسال مراسم بزرگداشت روز جهانی صلح را در حالی برگزار میکنیم که میلیونها نفر در جهان از جنگ و ستیزه جویی و پیامدهای آن در رنج هستند.  
این بدان معنا نیست که تلاش ما برای صلح بی معناست و صلح دست نیافتنی است.
همزیستی در صلح دست یافتنی است و امروز بیش از هر زمان به ترویج فرهنگ صلح نیازمندیم.
برای همین در این روز یعنی روز جهانی صلح گرد هم می آئیم.
باشد تا بخاطر بیاوریم که فارغ از مرزهای سیاسی که ملت ها را از هم جدا میکند، ما انسانها به یکدیگر تعلق داریم و آنچنانکه سعدی فرمود: همه اعضای یک پیکریم و در آفرینش ز یک گوهریم.
باشد تا بجای تفاوتها از شباهت ها و بجای نفرت از دوستی و بجای انتقام از بخشش و بجای جنگ و خشونت از گفتگو سخن گوییم.
باشد تا به صلح نیز فرصتی دهیم برای نمود.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3