مراسم رونمایی از پایگاه اینترنتی هنر برای صلحِ موزه صلح تهران 1392/04/11