بازدید هیئت دوستی پارلمانی ایران و انگلستان از موزه صلح 1392/10/17