بازدید سفیر جدید هلند آقای یوس دوما از موزه صلح تهران 1392/08/01