بازدید نمایندۀ حکومت اقلیم کردستان عراق از موزۀ صلح تهران 1392/04/30