بازدید نماینده مقیم سازمان ملل متحد از موزه صلح تهران 1392/03/06