سومین کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی حقوق بین المللی بشردوستانه در موزه صلح تهران 1392/09/27