تقدیر از دکتر ماتیاس یوهایم در موزه صلح تهران 1393/08/10