بازدید معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده از موزه صلح تهران 1392/11/15