بازدید مهندس علی کفایی محمد نژاد شهردار منطقه 12 از موزه صلح تهران 1391/04/08