فعالیت ها

پروژه آموزش فرهنگ صلح

پروژه آموزش فرهنگ صلح

Peace Education

 

(این آموزش در سطوح مختلف برای دانش آموزان، دانشجویان و سطح عمومی با محتوای مبتنی بر مفاهیم دینی و ملی برگزار میشود)

 

   برگزاری دو کارگاه آموزشی برای مربیان TOT

   گردآوری تجربیات موجود در سایر کشورها

   گردآوری متون و مواد درسی مرتبط

   بومی سازی مواد و محتوای آموزشی

   اجرای برنامه آموزشی برای مخاطیان در جند سطح

 

Peace Education