بازدید دانش آموزان مدرسه ابتدایی خوزستان از موزه صلح تهران