بازدید خبرنگاران خارجی از موزه صلح تهران

 

 بازدید میهمانان اجلاس بین المللی زنان و بیـداری اسلامی از موزه صلح تهران

 a

 

b


c


d

 e

 

g

 

h